کارگاه زبان انگلیسی

مکتب آبی > کلاس های آموزشی  > کارگاه زبان انگلیسی

برگزاری اولین جلسه کارگاه زبان انگلیسی: اولین جلسه کارگاه زبان انگلیسی به مربیگری خانم فرزانه بابازاده در روز سه شنبه ۹۶/۸/۹ برگزار شد . در این جلسه که با پنج نفر...

بیستر بخوانید