شروع کلاس مفاهیم پایه ریاضی ( IMATHS )

شروع کلاس مفاهیم پایه ریاضی ( IMATHS ) :

 کلاس های آی مس مکتب آبی (ترم پاییز) به همکاری آقای برهانی نماینده آی مس در شهر جدید اندیشه برگزار خواهد شد. این کارگاه به مربی گری سرکار خانم شهبازی در روز های یک شنبه و چهارشنبه ۱۵:۱۵-۱۶:۳۰ دایر خواهد بود .

همه ما میدانیم بسیاری از مسائل ریاضی فقط یک راه حل ندارند ، بلکه چند راه حل دارند . هدف از تشویق کودکان به پیدا کردن این راه حل ها از ابعاد و زوایای مختلف این است که آموزش این مهارت نه تنها آنها را توانمند میکند تا به هر موقعیت یا مسأله ای نگاه همه جانبه ای داشته باشند بلکه بتوانند تفکر تحلیلی نیز داشته باشند .

روش I-Mathsروش های معمول آموزش
مهارت اندیشیدن و فکر کردنتمرکز روی محاسبات
هر دو نیمکره چپ و راستنیمکره چپ مغز
دید وسیع و بازدید محدود
تفکر واگراتفکر همگرا
چند راه حل برای یک مسألهیک راه حل برای یک مسأله
تفکر شهودییادگیری طوطی وار
فرآیند محورنتیجه محور
فهمیدنحافظه
حافظه بلند مدتحافظه کوتاه مدت
تاکید روی مفهوم ریاضیاتآموزش ریاضیات
جذابکسل کننده

محتوای آموزشی I-Maths دارای ابعاد گوناگونی است که به کسب مهارت های ذیل در کودکان کمک می کند.
-مهارت همتا سازی ( تناظر یابی )
-مهارت تفکر
-مهارت مفهوم پردازی
-مهارت قضاوت و ارزیابی
-مهارت محاسبه
-مهارت تحلیل
-مهارت تمرکز و دقت
-مهارت استنتاج
-مهارت مشاهده
-مهارت بازسازی و با هم سازی
-مهارت درک و فهم
-مهارت سازماندهی
-مهارت شبیه سازی
-مهارت به خاطر سپاری و حافظه

 

همه این ها در قالب مفاهیم پایه ریاضیات می باشد تا برنامه کامل آموزش ذهنی کودک را شکل دهند و در نهایت کودکان را قادر به یادگیری و دوست داشتنی ریاضی کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.